29 Ekim 1923 tarihindeki TBMM oturumunda meclis gündemine gelen ve mecliste bulunanların oy birliğiyle kabul edilen “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanun” 4 Kasım 1923 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Tarih Molası’nda bu anlamlı güne ithafen bu tarihi belgeyi paylaşmak istedik.

İşte 4 Kasım 1923 tarihli Resmi Gazete’nin Cumhuriyet’ in ilanına ait kısmı:

erdal arslan köşe-3

KANUNLAR

NUMARA: 364

Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tadiline Dair Kanun

Birinci Madde: Hâkimiyet, bila-kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

Türkiye Devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir.

İkinci Madde: Türkiye Devletinin dini, din-i İslam’dır. Resmi lisanı Türkçedir.

Üçüncü Madde: Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin inkısam ettiği şuabat-ı idareyi İcra Vekilleri vasıtasıyla idare eder.

Dördüncü Madde: Türkiye reis-i cumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyet-i umumiyesi tarafından ve kendi azası meyanından bir intihap devresi için intihap olunur. Vazife-i riyaset yeni reis-i cumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.

Beşinci Madde: Türkiye Reis-i Cumhuru devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe meclise ve heyet-i vekileye riyaset eder.

Altıncı Madde: Başvekil Reis-i Cumhur tarafından ve meclis azası meyanından intihap olunur. Diğer vekiller Başvekil tarafından yine meclis azası arasından intihap 2 olunduktan sonra heyet-i umumiyesi Reis-i Cumhur tarafından meclisin tasvibine arz olunur. Meclis hal-i içtimada değil ise keyfiyet-i tasvip meclisin içtimaına talik olunur.

29 Teşrinievvel 1339 ve 18 Rebiülevvel 1342

Nice yüz yıllara…