Kastamonu’da 1997-2003 yılları arasında yaklaşık altı yıl valilik yapıp ilin kalkınma yönünü değiştiren, yatırım imkânlarını harekete geçiren, kültürel değerleri cazibe merkezine koyarak turizmde büyük atılımlar gerçekleştiren, Kent Tarihi Müzeciliği kavramını idare tarihimize kazandıran Dr. Enis Yeter’i hiç unutmuyoruz. Tabii olumlu hizmetleri dolayısıyla. 2011 yılına kadar T.C. kamu yönetiminde önemli görevlerde bulunup bilgisinden, tecrübelerinden etkin bir şekilde yararlanıldı. Biz onu Büyükşehir statüsünde, doğal afetlere maruz, kültürel turistik donanımı ele alınmaya muhtaç bir ile vali beklerken, ne yazık ki merkezde tutuldu. Devletine küsmedi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde “Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri” konulu doktora tezini hazırlayıp Dr. unvanını aldı. Doktora tezi, 2008 yılında “Kentsel Gelişme ve Kültür Değerleri” adıyla basıldı. Ardından, Hacettepe Üniversitesi İİBF’de Yüksek İhtisas Programında 2013-2016 yılları arasında “Kentleşme ve Çevre Politikaları” dersini okuttu. Hâlen Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinde “Türk Kentleri ve Tarihî Gelişimi” dersini vermekte, geleceğin kamu yöneticilerine yararlı olmaktadır. Çok sayıda makale, bildirisinin yanunda beş kitabı da 1994-2008 yılları arasında yayımlanmıştır. Dostumuz Metin Boyacıoğlu vasıtasıyla temin ettiğimiz 2023 baskılı kitabı, altıncıyı değerlendirmek için kalemimizi ele almış bulunuyoruz. TODAİE 1972-1973 Kamu Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi birincisi olarak ve ikimizin de ortak öğretmeni, şehircilik uzmanı Prof.Dr. Ruşen Keleş’e ithaf ederek bu görevi zevkle yerine getirmeye çalışacağız. Bu arada, TODAİE’den birkaç öğretmenimi daha saygıyla anmalıyım: Prof. Dr. Fehmi Yavuz, Prof. Dr. Turan Güneş, Prof. Dr. Metin Kıratlı, Prof. Dr. Oğuz Onaran, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Doç. Dr. Deniz Baykal, Doç. Dr. Vahdet Aydın, Cevdet Kudret, Doç. Dr. Cevat Geray, Tevfik Çavdar. Kitabın künyesi şöyle:

               Dr. Enis Yeter; Şehir, Yönetim ve Kültürel Miras, (Ed. Onur Özkan), Meteksan Mat., Ankara 2023, 462 s. İdeal Kent Yayınları.

               Her zaman yazar veya sık sık söyleriz: “Bir kitabın ilk okunması gereken, en önemli yazısı ön sözüdür.” 7-16.sayfalar arasındaki uzun ön sözünde Dr. Yeter, kamu yöneticiliğinin bir değerlendirmesini yapmış; dünyadan Türkiye’den örnekler vermiş, bu arada yakın dönemde bilgi ve tecrübesinden yararlanılmadığından da haklı olarak yakınmış; bu durumun tarih ve edebiyatımıza yansıyan yönlerine değinmiş, kitap ve makaleleriyle yöneticilere, yeni nesillere ulaşmaya çalıştığını belirtmiştir.

               İdeal Kent Yayınevinin ön söz ve içerikten yola çıkarak hazırladığı arka kapaktaki tanıtım yazısı ise kitabın yazılış amacını, içeriğini, önemini veciz bir şekilde ortaya koyuyor. Bazı cümlelerin altlarını çizmekte yarar görüyoruz:

               “Türkiye’de üst yönetici olarak bürokratların aynı zamanda akademik çalışma yapmış olmaları önemsenmez. Halbuki Batı ülkelerinde uygulama ve bilimsellik paralel gider ve bu iki hususun birlikteliği çok önemsenir. Bu kitabın yazarı Enis Yeter, şehir meselesine uygulamanın içinden akademik bir perspektif ile bakıyor. Yazar, akademik yaklaşımın verdiği imkânları kullanarak şehrin sorunlarını daha derinlikli olarak ele alıyor, tarihsel ve yönetsel tecrübeleri ihmal etmeden gelecek ufkunu da dikkate alarak çözümler öneriyor.

               Yerel hizmetlerde merkezle olan iş yapma biçiminin sorunları ve bunları aşma yollarını da ele alan yazar, kültürel mirasın korunması üzerine de önemli tespitlerde bulunuyor. Altı yıl valilik yaptığı Kastamonu’nun kültürel mirasını nasıl canlandırdığına şahit olduğumuz yazarın devlette sürekliliğin ve süreksizliğin doğurduğu sorunları da çok çarpıcı ve sarih bir şekilde ele aldığını gözlemliyoruz.

               Avrupa Birliği’nin mahallî idareler üzerindeki etkilerini de gündeme alarak irdeleyen yazar, hizmetlerin esas sahibinin vatandaşa en yakın birimler olarak yerel yönetimler olduğunu, ‘Subsidiarite’ ilkesi üzerinden Avrupa’da nasıl ele alındığını da aktarıyor.”

               Kitap, altı ana konu etrafında bir araya getirilmiş, makale, bildirilerden oluşmakta. Hemen hemen hepsi yaşanmışlıklara, uygulamalara ve gözlemlere dayanmakta. Ana başlıklar şöyle:

·        Yerel Yöentimler ve Kültürel Değerlerin Korunması (5 makale)

·        Yerel Yönetimler (9 makale)

·        Yerel Yönetimlerde Yeni Arayışlar (3 makale)

·        Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlar (5 makale)

·        Uluslararası Alanda Yerel Yönetimlere Bakış (14 makale)

·        Kentleşme ve Çevre (5 makale)

Yerel/mahallî yönetimler/idareler Avrupa Birliği’nde merkezî yönetimden daha önemlidir. Mahallî idarelerde başarı, seçim başarısını getirir. Bilindiği  gibi ülkemiz 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Seçimi’ne hazırlanıyor. Kitaptaki makalelere şimdilik yüzeysel bir şekilde el atabildik. Gördük ki, tecrübe ürünü makalelerin çoğu mahallî yönetimleri, yöneticilerini ilgilendiriyor. Yapacak o kadar çok iş var ki! Mahallî yönetime talip adaylara Dr. Enis  Yeter’in kitabını hararetle tavsiye ediyorum.

Dr. Enis Yeter, tek bir ilde valilik yapmış ama erişilmesi çok zor bir başarıya ulaşmıştır. Kastamonulular olarak biz onu çok sevdik.O da bizi seviyor ki, Kastamonuluların her etkinliğinde daima aramızda. Yeni kitabı dolayısıyla kutluyor, sevgi ve saygılarımızı bir kez daha sunuyoruz...