Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 25 bin uzman erbaş istihdamı yapılacağını duyurdu.

Bugün itibarıyla başlayan başvurular 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

GENEL HUSUSLAR:
a. 2024 yılında yapılacak olan uzman erbaş temin faaliyetleri, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için icra edilecektir.
b. Uzman onbaşı olarak sadece piyade sınıfı komando branşına, uzman çavuş olarak ise diğer sınıf ve branşlarda (piyade sınıfı komando branşı da dâhil) sınıflandırma yapılacaktır.
c. Sınavlarda başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca; idarenin ihtiyaçları, kontenjan ve destekleme oranları ile adayların sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi, millî sporcu belgesi, mesleki eğitim belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak yapılacaktır. ç. Bu kılavuz, Millî Savunma Bakanlığının 2024 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.
d. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak, internet üzerinden başvuruda istenilen bilgilerin doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, Millî Savunma Bakanlığınca istenilen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır. e. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca, idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
f. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla birlikte Millî Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarında değişiklik yapılabilecektir.
g. Başvuru kılavuzunun tamamının okunarak başvuru yapılması önem arz etmektedir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta göreve başlamış olsa dahi başvuru şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların adaylıkları sonlandırılacak/haklarında fesih işlemi yapılacaktır.
ğ. Adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
h. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-1’de örneği bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
ı. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

SON DAKİKA: 3.5 büyüklüğünde deprem! SON DAKİKA: 3.5 büyüklüğünde deprem!

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir), (7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;
(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,
(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak,
(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2’te yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 2’nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)], (8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,  
(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],
(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir], (12) Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(20) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,
(24) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3’te yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMINA BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;
(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan “Eğitim Bilgileri” kısmından “Eğitim Bilgisi Ekle” bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve “Diploma/Denklik Belgesi” alanına “Diploma (MEB Onaylı) Belgesi”nin,
(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan “Diğer Bilgi/Belgeler” kısmından “Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi”nin,
(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların “Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi”nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.
(2) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
(3) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

Editör: Ercan Çatal