HAZIR BETON

TOSYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIR BETON mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                        : 2024/548335

1-İdarenin

a) Adı                                      : TOSYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                : KARGI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:18 37300 TOSYA TOSYA/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası   : 3663131009 - 3663132193

ç) İhale dokümanının             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                      : HAZIR BETON

b) Niteliği, türü ve miktarı     : C 14 HAZIR BETON - 50,00 m3, C 20 HAZIR BETON - 100,00 m3, C 25 HAZIR BETON - 500,00 m3, C 30 HAZIR BETON - 350,00 m3'TÜR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Alımı yapılacak hazır beton idarenin belirleyeceği alana istenilen sınıf ve miktarda kısım kısım nakli yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi             : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde peyder pey sözleşme süresi boyunca alım yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi               : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        : 15.05.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri             : TOSYA BELEDİYESİ MECLİS SALONU

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

İstenilen Belgeler

İstekli adına; Sanayi Sicil Belgesi, üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu, meslek odası tarafından istekli düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, meslek odası tarafından düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen, üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TSE Standartı

TS EN 206-1 TSE BELGESİ

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02023214