TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/809948

1-İdarenin

a) Adı

:

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662141066 - 3662143075

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TIBBİ CİHAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 Kalem-Tıbbi Cihaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Küre İlçe Devlet Hastanesi ile Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Cihazlar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde montajı yapılmış ve çalışır vaziyette tek seferde teslim edilmelidir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme yapılmasına müteakip


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kastamonu il Sağlık Müdürlüğü Candaroğulları Mahallesi Şehit Mahir Demir Sokak No:11 37100 - MERKEZ / KASTAMONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin teklifleriyle birlikte Satış Merkezi Yetki Belgesini beyan etmeleri gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Tıbbi Cihazların en az 2 yıl garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamında cihazların katologunda belirtilen periyotlarda (aylık, 3 aylık, 6 aylık) yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmeti garanti kapsamındaki yetkili firma tarafından ücretsiz verilecek olup, bu hizmet için aday veya isteklilerden kendi taahhütleri ile birlikte üretici veya ithalatçı firmanın taahhütleri beyan edilecektir. Garanti süresinin bitiminden itibaren de 10 (on) yıl ücreti karşılığı, servis, bakım ve onarım hizmeti verileceği istekli tarafından yazılı beyan edilmeli ve Cihaza ait yedek parça fiyat listesi beyan edilmelidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhaleye teklif verecek istekliler, TİTUBB/ÜTS' ye kayıtlı olduklarına dair belgeleri ve teklif ettikleri cihazlardan TİTUBB/ÜTS kayıt belgelerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir.Ürün (Barkod) numarası ve marka adı tekliflerinde yazılı olarak sunulmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Teklif edilen tıbbi cihazlara ait teknik ve tıbbi özelliklerinin görülebileceği ,Türkçe ve ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı broşür, türkçe katalog, türkçe kullanım klavuzu v.b. teknik dökümanları beyan etmek zorundadır. Beyan edilen katalog üzerinde şartnamedeki maddelerin karşıladığı yerler mutlaka belirtilmelidir.
2-İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait TSE'nin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifte sunacaklardır.
3-Teklif edilen cihaz/cihazların kullanma kılavuzu ve etiket bilgileri, yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olacak ve muayene aşamasında sunulacaktır.

4- Tekliflerin değerlendirmesi aşamasında komisyonca gerek görülmesi halinde demostrasyon (görsel ve uygulamalı tanıtım) istenebilecektir. Demostrasyon talep edilen firma komisyonun belirleyeceği süreler içerisinde demostrasyon işlemini yapacaktır. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01878877