ORMAN EMVALİ İSTİF HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAMATLAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI SAMATLAR ORMAN DEPOSU 3250M3 ENDÜSTRİYEL ODUN ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/546582

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SAMATLAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

FATIH SULTAN MEHMET CAD. NO:69 İĞDİR KÖYÜ 37120 ARAÇ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3663727013 - 3663727130

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI SAMATLAR ORMAN DEPOSU 3250M3 ENDÜSTRİYEL ODUN ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI SAMATLAR ORMAN DEPOSU 3250M3 ENDÜSTRİYEL ODUN ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMATLAR ORMAN DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SAMATLAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İSTİF İŞİ İÇİN İŞYERİNDE SÜREKLİ İSTİF YAPABİLECEK EN AZ 2(İKİ) ADET TAM DONANIMLI İSTİFLEYİCİ KEPÇE İŞ MAKİNESİ GEREKLİDİR. İŞ MAKİNELERİNİN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR. BELİRTİLEN MAKİNELER AİT FATURA VEYA KİRA SÖZLEŞMESİ VB. BELGELER SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71 ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ İÇİN, KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANMALARI ZORUNLUDUR. KORUYUCU GÜVENLİK ELBİESELERİ VE BARETLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK VE KULLANDIRILMASI YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR. AYRICA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ UYGULAMALAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

#ilangovtr Basın No ILN02024330