Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği gereği gübre satışı ve dağıtımı yapan gerçek ve tüzel kişilerin  Kastamonu İl Müdürlüğü'nden Gübre Dağıtıcılık Belgesi almaları gerekiyor.

Gübre dağıtıcılık belgesi

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin satışını yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için Ek-13'te yer alan Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır.

(2) Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat ederler. Müracaatta;

  • Vergi dairesi adının,
  • Gerçek kişiler için vergi numarası/T.C. kimlik numarasının,
  • Tüzel kişiler için vergi numarasının ve varsa MERSİS numarasını
  • Satış yerinin ve varsa deposunun açık adresinin, beyan edilmesi zorunludur.

(3) Müracaatlar 22'nci madde kapsamında il müdürlüğünce değerlendirilir. Müracaatı uygun görülenlere Gübre Dağıtıcılık Belgesi düzenlenir.

(5) Dağıtıcının il içinde adres değiştirmesi durumunda bu madde hükümlerine göre, il müdürlüğünce yeni adres bilgilerine istinaden Gübre Dağıtıcılık Belgesi yenilenir.

(6) Gübre Dağıtıcılık Belgesi herhangi bir nedenle zayi olması veya okunamayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması durumunda, yetki sahibi kişinin söz konusu belgenin yenilenmesi talebiyle, faaliyetin yapıldığı ildeki il müdürlüğüne başvuru yapması gerekir. Bu durumda il müdürlüğünce dağıtıcılık belgesi yeniden düzenlenir.

Ona yatırım yapacak Kastamonulular yaşayacak! Ona yatırım yapacak Kastamonulular yaşayacak!

(7) Gübre Dağıtıcılık Belgesine sahip olanlar, dağıtıcılık faaliyetinden vazgeçmek istemeleri durumunda, faaliyetin yapıldığı ilin il müdürlüğüne, ekinde daha önce verilmiş olan gübre dağıtıcılık belgesinin aslının yer aldığı bir dilekçe ile müracaat ederler. Gübre Dağıtıcılık Belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

(8) Gübre Dağıtıcılık Belgesine sahip gerçek kişinin ölümü halinde belge sahibi kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu en geç bir ay içinde il müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Dağıtıcılık belgesine sahip gerçek kişinin ölümü halinde Gübre Dağıtıcılık Belgesi iptal edilir.

Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak üzere başvuru yapacak gerçek/tüzel kişiler için Başvuru Dilekçesi Örneği, Gübre Dağıtıcılık Belgesi Müracaat Beyan Formu ve Taahhütname Örnek Formlarına İl Müdürlüğü sitesi üzerinden ulaşabiliir.

Editör: Serkan Kebecioğlu