NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 yılında Kastamonu- Karabük- Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 1791 adet olmak üzere 12 (Oniki) aylık toplam 21492 adet Kuru Gıda yardım paketinin dağıtılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1160555

1-İdarenin

a) Adı

:

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

HEPKEBİRLER MAH. ADALET CAD. NO: 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662143911 - 3662141993

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2024 yılında Kastamonu- Karabük- Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 1791 adet olmak üzere 12 (Oniki) aylık toplam 21492 adet Kuru Gıda yardım paketinin dağıtılması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 yılında Kastamonu-Karabük-Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 1.791 adet olmak üzere 12 (Oniki) aylık toplam 21.492 adet Kuru Gıda yardım paketinin araç üzerinden teslim alınarak, yukarıda belirtilen il merkezlerinde idarenin belirlediği günlerde aylık her ilde 10 iş günden fazla olmamak üzere 20 iş günü içerisinde (Dağıtım en az iki araçla ve en az iki ilde aynı anda dağıtılması)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

2024 yılında Kastamonu - Karabük - Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 1791 adet olmak üzere 12 (Oniki) aylık toplam 21.492 adet Kuru Gıda yardım paketinin dağıtılması işi araç üzerinden teslim alınarak, yukarıda belirtilen il merkezlerinde idarenin belirlediği günlerde aylık her ilde 10 iş gününden fazla olmamak üzere 20 iş günü içerisinde ( Dağıtım en az iki araçla ve en az iki ilde aynı anda başlayacaktır.) en fazla 10 yaşında kapalı kasa penalvan tipi araç ile idarenin tespit ettiği muhtaçların ev adreslerine teslim edilmesi. (A) Kolisi=862 Adet (Kastamonu-192 adet, Karabük-170 adet, Bartın 150 adet, Zonguldak-350 adet) (B) Kolisi: 857 Adet (Kastamonu-164 adet, Karabük-151 adet, Bartın 141 adet, Zonguldak-401 adet) (C) Kolisi: 72 Adet Kastamonu-10 adet, Karabük-2 adet, Bartın 0 adet, Zonguldak-60 adet) kuru gıda yardım paketinin her ay adreslere dağıtılması

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Hepkebirler Mah. Adalet Cad. No:2) Merkez /KASTAMONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde adrese teslim şeklinde yapılmış gıda, kuru gıda paketi ve kolisi dağıtım işi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kuru Gıda Dağıtım aracına "T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü yardım paketleri dağıtım aracıdır" yazı/afiş asılacaktır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından gönderilen aylık 1.791 adet toplam 21.492 adet kuru gıda paketlerinin teslim alınması, muhafazası ve muhtaçlara dağıtılması yükleniciye aittir. İdare listelerde belirttiği adreslerde değişiklik yapabilir. 2024 yılında Kastamonu - Karabük - Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 1.791 adet olmak üzere 12 (Oniki) aylık toplam 21.492 adet Kuru Gıda yardım paketinin araç üzerinden teslim alınarak, yukarıda belirtilen il merkezlerinde idarenin belirlediği günlerde aylık her ilde 10 işgününden fazla olmamak üzere 20 işgünü içerisinde ( Dağıtım en az iki araçla ve en az iki ilde aynı anda dağıtılması) en fazla 10 yaşında kapalı kasa penalvan tipi araç ile idarenin tespit ettiği muhtaçların ev adreslerine teslim edilmes

#ilangovtr Basın No ILN01919204