Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Temizlik ve Mutfak Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1 “Engelli Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

Sürekli işçi alımına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sayfası üzerinden yayınlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanda belirtilen tarihler arasında müracaatlarını Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını arayarak yapmaları gerekiyor.

MÜRACAAT GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesindeki şartları taşıyor olmak. (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.)

3. İŞKUR’a müracaat yapılacak ilgili meslek kolu için, son müracaat tarihi itibarıyla talep edilen şartlara ve istenilen belgelere haiz olmaları gerekmektedir.

4. Kamu hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Kastamonu heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret etti Kastamonu heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret etti

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan, sınav ve atama süreçlerinin herhangi bir aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

8. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

10. İlanın yayımlandığı tarihten önce Kastamonu İl Merkez İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak.

11.Kamu kurum ve kuruluşlarının iş gücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

 12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar 10/07/2024 – 16/07/2024 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını arayarak yapılacaktır. Üniversitemize yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Editör: Ercan Çatal