T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

TAŞINMAZ  İHALE İLANI

Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleler aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası toplantı salonunda yapılacaktır.

1-İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye katılacak olanların idarece onaylı kira şartnamesini satın almaları zorunludur. Doküman bedeli 150.00 TL’dir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale doküman bedelini Kastamonu

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi nezdindeki IBAN:    TR710001000151466562275288  nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

2- İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel istekliler, istenen belgeleri hazırlayarak ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. (Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce istenilen belgelerle birlikte ihale komisyonuna ulaşması şarttır.) İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale komisyonu gerekçesini belirtmek              suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İşin Adı

Tahmin Edilen

Bir Yıllık

Bedel (KDV Hariç)

Geçici

Teminat

Bed.(%10)

İhale Tarihi

İhale Saati

Süresi (Yıl)

Metrekaresi

 1

İletişim Fakültesi Kantin İhalesi 

59.500,00 TL 

5.950,00 TL 

07.11.2023

09.30

3 (üç) Yıl

290 m2

 2

Sivil Havacılık

Meslek Yüksekokulu

Kantin İhalesi

102.710,00 TL

10.271,00 TL

07.11.2023

10.30

3 (üç) Yıl

654.2 m2

3

Bozkurt Meslek

Yüksekokulu Kantin

İhalesi 

13.711,87 TL

1.371,19 TL

07.11.2023

11.30

3 (üç) Yıl

135 m2

4

İstiklal Yolu Çarşısı

13 nolu Dükkan Yeri

İhalesi

25.989,94 TL

2.598,99 TL

07.11.2023

12.00

3 (üç) Yıl

80.74 m2

İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler

1-Tüzel kişilerde vergi kimlik beyanı, gerçek kişilerde Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus Cüzdanın aslı ihale sırasında  ibraz edilecektir.)

2-Adli sicil belgesi. (gerçek kişi ise kendinin, tüzel kişi olması halinde ortaklarının tümüne ait ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış olan)

3-İkametgâh belgesi. (gerçek kişilerde ikametgâh belgesi, tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi odasından ihalenin yapılmış olduğu yılda alınmış sicil kayıt belgesi)

4-    Tebligat için adres gösterilmesi ve irtibat için telefon veya varsa elektronik posta adresi beyanı.

5-    Geçici teminat ve doküman bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı.( Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi nezdindeki IBAN: TR710001000151466562275288 hesabına)

6-    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a)                  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)                 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c)                  Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a) ve   b) maddelerinki esaslara göre temin edecekleri belge,

7- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;   a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)                  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)                  Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a) ve b) maddelerinki esaslara göre temin edecekleri belge,

8- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 9-Vergi Levhası.

10- Kantin ihalelerine katılacak isteklilerin;

a)      Gerçek kişi için; MEB onaylı kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış ilgili işle alakalı, ustalık, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az bir tanesi,( Bozkurt Meslek Yüksekokulu kantin ihalesine katılacak gerçek kişilerin yukarıda belirtilen belgeyi sunmaları zorunlu değildir.)

b)     Kantin kiralama ihalesi için Son 5 (Beş) yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında kantin işlettiğine dair en az 1 (Bir) yıllık iş deneyimini gösterir belge,

c)      Tüzel kişi olması halinde faaliyet konusunun; kantin, kafeterya, pastane, yemek üretimi veya hazır yemek imalatı işletmeciliği olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasına eklemeleri gerekmektedir

#ilangovtr Basın No ILN01918776