S.S. KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

2023 FAALİYET YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  

1.       Açılış,

2.       Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3.       Saygı Duruşu,

4.       Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5.       Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6.       Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7.       Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8.       1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024 – 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9.       2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11.    2024 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13.    Dilek ve temenniler,

14.   Kapanış.

 

1.       Toplantı Tarihi: 25 HAZİRAN 2024 SALI

2.       Toplantı Tarihi: 11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE

#ilangovtr Basın No ILN02043029