KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİNDEKİ 370 ADA1 PARSEL 913 M² TOSYA İLÇE JANDARMA KARAKOLU BİNA VE MÜSTEMİLATI İLE KASTAMONU İLİ AZDAVAY İLÇESİ ALI KÖYÜN 134/ ADA 4 PARSEL 455 M² AZDAVAY SIRA SAĞLIK EVİ İLE LOJLMALARININ YIKIMININ YAPILMASI İŞİ

Kastamonu İli Tosya İlçesindeki 370 Ada Parsel 913 m² Tosya İlçe Jandarma Karakolu  Bina ve Müştemilatı İle Kastamonu İli Azdavay  İlçesi Ali  Köyü 134/ Ada 4 Parsel 455 m² Azdavay  Sıra Sağlıkevi İle Lojmanlarının Yıkımı İşi  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 Merkez/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662141066 - 3662143075

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

MADDE 2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi tarafından 200,00 TL doküman bedelinin T.C. Halkbankası Kastamonu Merkez Şubesi TR 59 0001 2009 4820 0044 0000 06 İban Nolu hesabına yatırıldığına dair makbuzun görülmesi karşılığında istekliye verilecektir.

MADDE 3- İhale 12/07/2024 tarihinde saat 10:30’da, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda  İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.

MADDE 4- İŞİN TANIMI

Kastamonu İli Tosya İlçesindeki 370 Ada Parsel 913 m² Tosya İlçe Jandarma Karakolu  Bina ve Müştemilatı İle Kastamonu İli Azdavay  İlçesi Ali  Köyü 134/ Ada 4 Parsel 455 m² Azdavay  Sıra Sağlıkevi İle Lojmanlarının Yıkımı İşi

MADDE 5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir.

*İstekliler, aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

*İkametgâh belgesi veya Tebligat Adresi Beyanı,

*Oda kayıt belgesi, (2024 yılında alınmış olacak)

*Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2024 yılında alınmış olacak)

*Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

*Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

*Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

*Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

*Geçici Teminatın T.C. Halkbankası Kastamonu Merkez Şubesi TR 59 0001 2009 4820 0044 0000 06 İban Nolu hesabına nakit yatırıldığına dair makbuzu veya süresiz teminat mektubu,

*Toplamda en az 20.644,15 –TL tutarında

* Bina yıkım işine ait Kamu veya Özel Sektörden alınmış İş Bitirdiğine dair ilgili belge sunmalıdır.

*2/3/2019 tarih 30702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğe göre Müteahhitlik Yetki Belgesi sunulmalıdır.

*İhaleye katılan isteklilerinden istenen belgeler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimine kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

MADDE 6- İhale konusu işin;

Muhammen bedeli                            : 68.813,84 TL

Geçici teminat bedeli Oranı ve Tutarı: (%30)  20.644,15 TL.

İhale Tarih ve Saati                            : 12/07/2024      10:30

İşin Bitirilme Süresi                            :İşyeri teslimine müteakip 60 gün içinde bitirilecektir.

MADDE 7- İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini sözleşme öncesi, T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Merkez Şubesi TR 490001000151000010005538  İban Nolu hesabına nakit olarak yatıracak ve makbuzunu idareye teslim edecektir.

MADDE 8- Zaman tesbitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

#ilangovtr Basın No ILN02050753