KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 17 nolu İl Yazıhanesi Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli ve 25 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1-İhale 07.11.2023 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 4. katındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (Süresiz + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

SIRA:

MAHALLESİ:

MUHAMMEN BEDELİ :

GEÇİCİ TEMİNAT:

KULLANIM AMACI:

1

Kuzeykent

4.500,00 ₺+KDV (Aylık Kira)

10.000,00 ₺

17 Numaralı İl Yazıhanesi

3.İhale ile ilgili şartname 500,00 ₺ bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

4.  A-   A-İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

1-T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopisi, (Aslının ihale komisyonuna ibrazı zorunludur)

2-Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi,

3-Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli)

4-Vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

5-İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair  EKAP  çıktısı,

6-İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,

7-Geçici Teminat Mektubu (Teyit yazısı ile birlikte) veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu, alındı belgesi,

8-İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanıp  son sayfasına şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak),

9- Kastamonu Belediyesi’ne borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge.

10-Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetimine borcu (aidat, yakıt, su, elektrik, ilan-reklam vb.) bulunmadığına dair Yönetici imzalı güncel belge.

11-Şehir içi / Şehir dışı yolcu taşımacılığı için gerekli yetki belgeleri.

B-Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslının ihale komisyonuna ibrazı zorunludur)

3-Vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

4-İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair  EKAP  çıktısı,

5-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

6-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

7-İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz,

8-Geçici Teminat Mektubu (Teyit yazısı ile birlikte) veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu, alındı belgesi,

9-İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanıp  son sayfasına şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak),

10- Kastamonu Belediyesi’ne borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge.

11-Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetimine borcu (aidat, yakıt, su, elektrik, ilan-reklam vb.) bulunmadığına dair Yönetici imzalı güncel belge.

12-Şehir içi / Şehir dışı yolcu taşımacılığı için gerekli yetki belgeleri.

C-Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

#ilangovtr Basın No ILN01917898