DUYURU

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz, Belediyemizce 16/08/2023 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:30’da Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek taşınmazın;

Mahallesi/Köyü

Aşağıhatıpbağı Mahallesi

Belediye hissesi

Tamamı

Caddesi

Abdurrahmanpaşa Caddesi No:33/E

Tapu Tarihi

------

Yöresi

Eski Otogar Mevkii

Pafta No/Cilt No

-------

Cinsi

Taşınmaz

Ada No/Sahife No

426 Ada

Yüzölçümü (m²)

670 m2

Parsel No/Sıra No

13 Parsel

İhale, İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. ve müteakip maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Taşınmazın kira süresi 10 (on) yıldır. Aylık kira bedeli 55.000,00TL(Elli Beş Bin Türk Lirası)+%20KDV’dir.

 

Geçici teminat, tahmin edilen 10 (on) yıllık toplam kira bedeli üzerinden alınır. Kira bedeli aylık 55.000,00TL(Elli Beş Bin Türk Lirası)+%20KDV, 10 yıllık toplam kira bedeli 6.600.000,00TL +%20 KDV olup,  Geçici teminat oranı %3 (yüzde üç) tutarı 198.000,00TL’dir.

İhaleye katılabilme Şartları;

a)T.C Vatandaşı olmak.(TC kimlik kartı fotokopisi)

b) Kanuni İkametgâh sahibi olmak.

c) Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

d) Geçici Teminatı yatırmış olmak.

e) Vekalet ile ihaleye katılacakların içinde bulunduğu yılda alınan Noter tasdikli vekaletname.

f) İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu olmadığını gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.(Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

g)Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak;

1-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

                        2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

 

            Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin, Belediye veznesine yatırılacak 3.000,00TL ücret karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları önemle duyurulur.01/08/2023                                                                         

                                                                                               İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN01871476