İLAN
T.C.
İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/397 Esas

Davacı Yüksel KARTAL tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında; Dahili davalı Hasan ve Fatma oğlu, 20.03.1946 doğumlu Recep KÜÇÜKER'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi - dahili dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Gemciler köyü, 0035 cilt, 000078 aile sıra no'da kayıtlı lakabı Anaforoğlu Mehmet (Yıldız)'ın 1335 doğumlu ve halen bekar ve sağ olarak görünen Mehmet YILDIZ isimli kişi ile aynı kişi olduğunun tespitine ve nüfus kayıtlarında oluşan mükerrer kaydın iptaline karar verilmesi taleplidir.Duruşma Günü: 03.07.2024 günü saat: 10:40. Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122, 126, ve 129. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi iki (2) haftalık cevap süresi içinde mahkememize sunmanız ve belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, HMK 150 M. hükmü saklı kalmak kaydıyla duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu tarafınıza ihtaren tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02027462