HANÖNÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

İHALE SIRA NO

DOSYA NO

İLİ

İLÇESİ

KÖY/MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

HAZİNE HİSSESİ

 

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

37120100554

Kastamonu

Hanönü

Kavak

101

13

1.409.57

Tam

Hali Arazi

İmarsız

141,000,00

28.200,00

15.05.2024

11:00

1-Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Hanönü Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) Hanönü Hükümet Konağı binasının 2. Katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak isteklilerin;

a)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

b)İhalesine girecekleri taşınmaz dosyasının hizasında belirtilen ve Hanönü Malmüdürlüğü ‘ne geçici teminatlarını yatırdıklarına dair vezne alındısını ya da Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) teminat mektuplarını, ya da Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedel faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,

c)Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisinin veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi,

d)Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e)İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya  (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Hanönü Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.

4-Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.

5-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satışı tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

Sayfa 1/2

6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ ye kadar kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-4706 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle Ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL’yi bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.

8-Posta ile yapılacak müracaatlar da 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. Maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu. csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.(Bilgi için iletişim Tel:0366 497 5497)

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02017399