DSİ 23 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF MİKTARLARDA TEMİZLİK MALZEMESİBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 23 Bölge Müdürlüğü Muhtelif Miktarlarda Temizlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/568820

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662149227 - 3662147495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DSİ 23 Bölge Müdürlüğü Muhtelif Miktarlarda Temizlik Malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Detayları tabloda belirtilen 36 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DSİ 23.Bölge Müdürlüğü MERKEZ KASTAMONU AMBARLARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1. Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde teslim edilecektir. İstenilen malzemelerin tamamı teslim edilmemesi halinde gecikme cezası uygulanacaktır. 2. Malzemeler, her bir kalem için ayrı ayrı düzgün bir şekilde karton kutularda paketlenmiş olarak DSİ ambarlarına teslim edilecektir. Karton kutuların üzerinde kutu içerisindeki malzemeye ait cins ve miktar bilgileri yer alacaktır. Düzensiz, eksik, hasarlı vs. şekilde ambarlara getirilen malzemeler teslim alınmayacak ve teslimat yapılmamış sayılacaktır. 3. Teslimat süresi Muayene Kabul Komisyonunun uygun görmesi halinde en fazla 3 takvim günü uzatılabilir. Bunun için yüklenicinin Muayene Kabul Komisyonundan yazılı olarak talebi ve Komisyonun uygun görüş bildirmesi gereklidir. 4. Yüklenici, teslim ettiği ürünler içerisinden hatalı ya da sorunlu ürünler var ise bunu en geç 1 hafta içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Aksi halde cezai işlem uygulanacaktır. Yüklenicinin kusurlu mal teslim etmesinden dolayı değişim için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 5. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen, ancak kullanma esnasında tespit edilen imalattan kaynaklanan hata ve kusurdan yüklenici sorumlu olacak ve bu eksiklikler yükleniciye yazılı olarak tebliğ edildikten sonra yüklenici tarafından ücretsiz olarak 5 iş günü içerisinde giderilecektir. Aksi halde, ödeme yapılmamış ise kesinti yolu ile ödeme yapılmış ise teminat kesintisi yolu ile cezai işlem uygulanacaktır. 6. Teslimattan önce Muayene Kabul Komisyonu tarafından yükleniciye teslim edilecek malzemeler için uygunluk onayı verecektir. Bu onay alınmadan yüklenici teslimat yapamaz.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü- İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 KASTAMONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02027797