Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav yapılmadan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 142 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 29 Mart itibariyle sona erecek.

Bakanlık Kastamonu'da Da Sözleşmeli Personel Alıyor (1)

142 seçmeli personel alımı kapsamında Kastamonu’da 1 adet KPSSP3 puanı baz alınarak Elektrik ve Elektronik Mühendisi istihdam edilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında alımı yapılacak olan personel pozisyonlarına ilişkin detayları aşağıda yer alıyor.

Bakanlık Kastamonu'da Da Sözleşmeli Personel Alıyor (2)

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen pozisyonlar için belirtilen özel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekmektedir.

2- 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kuramımdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

4-Merkez ve taşra teşkilatında mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunlan için KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

5- Merkez ve taşra teşkilatında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

6- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken "hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlamak.

Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti Ünlü Şarkıcı Emir Yeşil hayatını kaybetti

8- Son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) 

Editör: Ercan Çatal