İLAN
AZDAVAY KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY / MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 37050102137 Kastamonu Azdavay Tasköy Köyü  205 8 2.296,41 Tam Ham Toprak İmarsız 205.000,00 41.000,00 15.05.2024 10:30
2 37050100148 Kastamonu Azdavay Samancı Köyü 150 29 2.698,28 Tam Hali Arazi İmarsız 325.000,00 65.000,00 15.05.2024 10:50
3 37050101757 Kastamonu Azdavay Sıra Köyü 172 11 215,69 Tam Ham Toprak İmarsız 44.000,00 8.800,00 15.05.2024 11:10
4 37050100853 Kastamonu Azdavay Akcaçam Köyü 106 3 1.088,58 Tam Ham Toprak İmarsız 140.000,00 28.000,00 15.05.2024 11:30
5 37050103062 Kastamonu Azdavay Ahatlar Köyü 103 146 1.639,09 Tam Hali Arazi İmarsız 183.000,00 36.600,00 15.05.2024 11.50
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (TAŞIT)
İHALE SIRA NO DOSYA NO PLAKA NO CİNSİ MARKASI MODELİ ŞASE NUMARASI BULUNDUĞU YER KDV HARİÇ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
6 37050500001 37 DR 468 ARAZİ TAŞITI Daihatsu F-80 R-Rocy 1985 JDA000F8000003529 Bahçelievler Mah Karakuşlu Cami yanı 75.000,00 22.500,00 15.05.2024 14.00
7 37050500003 37 RC 268 OTOMOBİL RENAULT TOROS 1983 6459889 Bahçelievler Mah Karakuşlu Cami yanı 50.000,00 15.000,00 15.05.2024 14.20
8 37050500004 37 AA 103 OTOMOBİL RENAULT TOROS 1987 047654 Azdavay Özel İdare Şantiye alanı 35.000,00 10.500,00 15.05.2024 14.40
1- Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Azdavay Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 35 Azdavay/ KASTAMONU adresindeki Azdavay Hükümet Konağı binasının 3. katında  bulunan Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Tebligat İçin Türkiye'de adres göstermeleri,
b) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyasının hizasında belirtilen vgeçici teminat tutarlarını Azdavay Mal Müdürlüğüne yatırdıklarına dair  vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen  teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
c) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı  fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi, 
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c)  maddesinde  istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Azdavay Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak, taşıtlar bulundukları yerlerde görülebilir.
4- Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye  mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.)
8- Satışı yapılacak taşıtların ihale bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, diğer vergi, resim, harçlar ve trafiğe tescil masrafı, TÜVTÜRK’ de muayene ve emisyon ölçüm ve zorunlu trafik sigorta bedelleri alıcı tarafından ödenecek ve süresi içinde işlemleri alıcı tarafından yaptırılacaktır. 
9- Taşınır mallar (taşıt) mevcut durumları ile satılacak olup, satış sonrası taşıtların tamiri, Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arzı için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
10- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
11- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve  https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59) 
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02023699