AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI 32000 LT MOTORİN(DİĞER) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/526523

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MERKEZ ISTIKBAL 3 37940 ÇATALZEYTİN/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3665161017 - 3665161060

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKARYAKIT ALIMI 32000 LT MOTORİN(DİĞER)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

32000 LT MOTORİN( DİĞER )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşme tarihinden itibaren idarenin ihtiyaç durumuna göre 31.12.2024 tarihine kadar alınacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.05.2024 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çatalzeytin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarafından Verilmiş Ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belgeyi,

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İstekli bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından ve/veya İl Özel İdare'sinden alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Yetkili Bayilik Yazıssı

İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunu bayisi ise bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliğini sürdüren Yetkili Bayilik Yazısı.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

İstasyonlu Bayilik Lisansı

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliğini sürdüren İstasyonlu Bayilik Lisansı.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02024547