ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1.1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.
İHALE BİLGİLERİ

1.2. Taşınmazların, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatları, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır

Sıra No

Cinsi/m2

Mevkii&Adresi

Ada

Parsel

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat

İhale günü

Saat

1

Arsa/2251,48m2

Konakören Mah.SabriKalafat Cad.

111

101

5.930.000.-TL

 177.900.-TL

08.11.2023

14:00

2

Arsa/1077,84M2

Konakören Mah.SabriKalafat Cad.

111

99

2.860.000.-TL

  85.800.-TL

08.11.2023

14:10

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRA  İHALESİ İLANI

1.3.Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle kiraya verilecektir.
İHALE BİLGİLERİ

1.4. Taşınmazın, niteliği, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır

Sıra

No

Cinsi/m2

Mevkii&

Adresi

Ada

Parsel

Yaklaşık İnşaat Yapım Bedeli

Tahmin edilen aylık kira bedeli

(KDV Hariç)

Kira

Süresi

Geçici

Teminatı

İhale

Günü

İhale

Saati

1

436,93 m2 arsa üzerine 249,50m2 kafeterya yaptırılarak 25 yıl süre ile yap işlet devret modeli ile kiraya verilmesi

Merkez

Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı No:6

17

21

2.918.074.-TL

4.475.-TL

25 Yıl yap işlet devret modeli

İnşaat Yaklaşık Maliyet geçici tem.

87.550.-TL

25 yıllık kira bedeli geçici teminatı

40.280.-TL

08.11.2023

14.20

ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1.5 Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınırlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği yapılacak ihale ile açık teklif usulü suretiyle satışları yapılacaktır.
İHALE BİLGİLERİ

1.6. Taşınırların, niteliği, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır

Sıra

No

Cinsi

Adresi

Tahmin edilen satış bedeli

Geçici teminatı

İhale günü

İhale Saati

1

Konkasör Taş Kırma ve Eleme Tesisi

Konakören mah.sabri Kalafat Cad.

1.500.000.-KDV dahil

45.000.-TL

08.11.2023

14.30

Sıra

No

Plaka No

Renk

Model

Marka

Cinsi

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Günü

İhale Saati

2

37-01-

2010-001

Sarı

2010

Hidromek

bekoloder

Hkm 102S

Maestro serisi

2010

1.350.000.-TL

KDV Hariç

40.500.-TL

08.11.2023

14.40

Sıra

No

Renk

Marka

Cinsi

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Günü

İhale Saati

3

Beyaz

30.000 lt bitüm depo tankı

Bitüm Tankı

400.000.-TL

KDV Dahil

12.000.-TL

08.11.2023

14.50

İHALELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER

3. İhalelere katılacaklarda aranacak belgeler;

Gerçek Kişiler İçin;

a.        T.C Kimlik Fotokopisi,

b.        Geçici Teminat Makbuzu,

c.        Yerleşim Yeri Belgesi,

d.        Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı)

e.        İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL  karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)

f.         Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

        Şirket Olarak Katılacaklar için;

a.        T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait)

b.        Geçici Teminat Makbuzu,

c.        Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait)

d.        Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname,

e.        Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

f.         Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti,

g.        Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge,

h.        Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

i.         Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

j.         Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,haleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000.-TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)

4. İhale Şartnamelerinin görülmesi ve temini,                                                                                                                                

a) İhalelerin dokümanları Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihalelere teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b) İhalelerin dokümanlarının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmiuran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi.
c)İhalelerin Doküman Satış Bedelleri 1.000,-TL  karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.

d) İhalelere gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir.

e) İhaleler Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır.

f) İhalelere iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

g) İhalelerin şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. İhalelerin doküman satışları en geç ihale günü olan 08.11.2003 çarşamba saat 12:00’da sona erecektir. Bu saatten sonra ihalelere ait dosya satışı yapılmayacak olup, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz

6. İsteklilere ilanen duyurulur.                                                                                            

#ilangovtr Basın No ILN01918278