İlan Bilgileri

İlan Süresi

:

7

Yasal Kapsam

:

13 b/1

Kalan Süre

:

İlanınızın yayımlanması için kalan süre 8 gündür.

KÜRE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İÇİN TORBALANMIŞ İTHAL PORTAKAL TİPİ (KATI KALORİFER YAKITI) KÖMÜR ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜRE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜRE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İÇİN TORBALANMIŞ İTHAL PORTAKAL TİPİ (Katı kalorifer Yakıtı) KÖMÜR ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/826065

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜRE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Müderris Mh. Atatürk Cd. 93 37900 KÜRE/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3667512040 - 3667512150

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KÜRE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İÇİN TORBALANMIŞ İTHAL PORTAKAL TİPİ (Katı kalorifer Yakıtı) KÖMÜR ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.Küre Orman İşletme Müdürlüğü (Merkezden 60Km - İnebolu Yolu Üzeri) 60 Ton 4.Ağlı Orman İşletme Şefliği (Merkezden 51 Km - Cide Yolu Üzeri) 40 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Küre Orman İşletme Müdürlüğü (Merkezden 60Km - İnebolu Yolu Üzeri) 60 Ton Ağlı Orman İşletme Şefliği (Merkezden 51 Km - Cide Yolu Üzeri) 40 Ton

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP ERTESİ GÜN İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP ERTESİ GÜN İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Küre Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası 2.Kat 206 numaralı Oda


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkındaki 2010/14 sayılı genelge gereğince;
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

ADAY
ADAYLAR
İmalatçı Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

üklenici sözleşme kapsamındaki işleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirecektir. Meydana gelebilecek iş kazalarından İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. Yüklenici, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, işin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirecek tedbirlerin alınması, teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle iş yerleri, işyerinde kullanılan araç ve gereçlerinden kaynaklanacak kazaların önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin hususlarını da dikkate alarak, almak ve uygulamak zorundadır

#ilangovtr Basın No ILN02051312